วาจาใดที่ควรกล่าว วาจาใดไม่ควรกล่าว

วาจาใดที่ควรกล่าว วาจาใดไม่ควรกล่าว วาจาใด  ไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และ ไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่น ตถาคตไม่พูดวาจานั้น วาจาใดจริง แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่นด้วย ตถาคตไม่พูดวาจานั้น ส่วน วาจาใด จริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่น ตถาคต ย่อมเป็นผู้รู้จักกาลอันควรหรือไม่ควรที่จะพูดวาจานั้น วาจาใด ไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ถึงเป็นที่รักชอบใจ ของคนอื่น ตถาคตไม่พูดวาจานั้นเด็ดขาด วาจาใด แม้จริงแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ถึงเป็นที่รักชอบใจของคนอื่น ตถาคต ก็ไม่พูดวาจานั้น วาจาใด จริงแท้ด้วย ประกอบด้วยประโยชน์ด้วย ทั้งเป็นที่รักชอบใจของคนอื่นด้วย ตถาคต ย่อมรู้กาลที่จะพูดวาจานั้น อภัยราชกุมารสูตร