วาจาใดที่ควรกล่าว วาจาใดไม่ควรกล่าว

วาจาใดที่ควรกล่าว วาจาใดไม่ควรกล่าว

วาจาใด  ไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และ ไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่น
ตถาคตไม่พูดวาจานั้น

วาจาใดจริง แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่นด้วย
ตถาคตไม่พูดวาจานั้น

ส่วน วาจาใด จริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่น
ตถาคต ย่อมเป็นผู้รู้จักกาลอันควรหรือไม่ควรที่จะพูดวาจานั้น

วาจาใด ไม่จริง ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ถึงเป็นที่รักชอบใจ ของคนอื่น
ตถาคตไม่พูดวาจานั้นเด็ดขาด

วาจาใด แม้จริงแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ถึงเป็นที่รักชอบใจของคนอื่น
ตถาคต ก็ไม่พูดวาจานั้น

วาจาใด จริงแท้ด้วย ประกอบด้วยประโยชน์ด้วย ทั้งเป็นที่รักชอบใจของคนอื่นด้วย
ตถาคต ย่อมรู้กาลที่จะพูดวาจานั้น

อภัยราชกุมารสูตร

Leave a Reply